söndag 7 december 2014

Polis och rabiat stalker Pernilla Linder från Floby skickade bilder på sitt aborterade foster till exets fd. fru och syster

Polis Pernilla Linder stalkade, skickade nakenbilder och kränkte advokat Thomas Ört, hans exfru och syster

Polis Pernilla Linder är inte den enda stalkaren som är anställd vid Polismyndigheten. Polis Mikael Höglin kan Ni läsa om här.
SKARABORGSTINGSRÄTT
Målenhet 1

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-19

Meddelat i Skövde
Mål nr Ä 2535-14

PARTERKLAGANDE
PERNILLA Maria Kristina Linder, 19700724, Herregårdsgatan 4, 521 51 Floby

Ombud: Advokat Lars Schmidt, Advokaterna Schmidt & Wermelin KB, Järnvägsgatan12, 532 30 Skara

MOTPART
Jan THOMAS Gunnar Ört, 1969xxxx

Ombud: Advokat Peter Gillberg, Advokatfirman Ahlstedt Handelsbanken, Box 11017,404 21 Göteborg

ÅKLAGARE
Chefsåklagare Mats Ericsson, Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål, 205 90 Malmö

SAKEN
Prövning av kontaktförbud

ÖVERKLAGAT BESLUT
Riksenhetens för polismål beslut om kontaktförbud av den 3 juli 2014 i ärenden AM- 83455-14, se bilaga 1.

TINGSRÄTTENS BESLUT
1. Tingsrätten lämnar Pernilla Linders överklagande utan bifall. Beslutet omkontaktförbud av den 3 juli 2014 ska därmed fortfarande gälla.

2. Tingsrätten lämnar Pernilla Linders begäran om ersättning för rättegångskostnaderutan bifall.3. Tingsrätten lämnar Thomas Örts begäran om ersättning för rättegångskostnader utanbifall.

Pernilla Linder har yrkat att kontaktförbudet ska hävas. Thomas Ört har motsatt sig det.


PARTERNA HAR UTVECKLAT SINA STÅNDPUNKTER

Pernilla Linder har utvecklat sitt överklagande i enlighet med skrifter samt hardärutöver i huvudsak anfört följande. Hon och Thomas Ört har haft ett kärleksförhållande under drygt två år. De var överens om att den sexuella delen avderas relation skulle vara avslutad den 5 maj 2014, men Thomas Ört hade lovat att finnas kvar som ett stöd för Pernilla Linder efter en abort som hon hade gjort 2013. Den 7 maj 2014 gjorde sig Thomas Ört oanträffbar för Pernilla Linder som försökte få tag i honom. Han blockerade henne från att ringa och skicka sms. Efter den 21 maj 2014 kunde Pernilla Linder inte längre få kontakt med Thomas Ört.

Den 2 juni samma år fick hon av en bekant veta var Thomas Ört befann sig. Hon sökte samma kväll uppThomas Ört hos hans nya flickvän. Pernilla Linders uppfattning är att Thomas Ört har ansökt om kontaktförbud för att slippa ta ansvar i en besvärlig separation. Om Thomas Ört hade meddelat henne att han inte längre tänkte vara ett stöd för henne så hade Pernilla Linder inte fortsatt att skriva mail. Pernilla Linder har inte varit svartsjuk. Mailen har inte skickats mot Thomas Örts uttryckliga önskan. 74 mail under den aktuella perioden är i snitt ett mail om dagen. Pernilla Linder har bara skickat tre mail efter att hon fick reda på att Thomas Ört hade ansökt om kontaktförbud och inget efterbeslutet om kontaktförbud.

Den nakenbild som Pernilla Linder har skickat har visathenne i profil. Den kan inte anses vara anstötlig för Thomas Ört eftersom han tidigare var van att se Pernilla Linder naken. Mailen har inte till någon del varit hotfulla. Kontakten mellan Pernilla Linder och Thomas Ört har varit ömsesidig den 5, 10, 11, 19 och 21 maj 2014. Den 5 och 19 maj träffades de hos Pernilla Linder. Det är inte Pernilla Linder som har satt spårsändaren på Thomas Örts bil. Det finns ingen teknisk bevisning som binder Pernilla Linder till spårsändaren som har funnits hos polisen alltsedan Thomas Ört lämnade in den. Thomas Ört kände sig redan i oktober 2012 övervakad av en före detta flickvän. Detta fick Pernilla Linder att göra en rapport i polisens system för kriminalunderrättelser.

Pernilla Linder har sagt att hon ska berättaför sina bekanta inom rättsväsendet om aborten och att Thomas Ört har varit ”ett jävla svin”. Detta är inget angrepp på honom i hans yrkesroll utan ett personangrepp. Densammanfattning som gjorts av Karin Olsson ger inte en rättvis bild av hur kommunikationen har sett ut. Pernilla Linder är inte delgiven misstanke om brott. Pernilla Linder har lämnat ifrån sig sitt tjänstevapen av andra skäl än som är aktuella idetta ärende. Pernilla Linder har kontaktat Thomas Örts dotter, men hon är myndig. Det finns brister i den gjorda riskbedömningen. Åklagaren har i huvudsak anfört följande. Om Pernilla Linder ännu inte har delgettsmisstanke om brott så ska det ske.

Hon kommer att delges misstanke om ofredande. Han hänvisar till det av åklagaren ingivna yttrandet och det av Thomas Ört ingivnayttrandet. Thomas Ört har genom advokat Peter Gillberg hänvisat till protokollbilaga och därtill i huvudsak anfört följande. Polisen i Skövde har gjort en objektiv riskbedömning somvisat att det finns en hög risk att Pernilla Linder fortsätter att kontakta Thomas Ört, trakassera honom och eventuellt skada honom. Det stämmer att det utfärdadekontaktförbudet i detta fall har fått önskad effekt. Thomas Ört avslutade relationenmed Pernilla Linder någon gång i månadsskiftet april/maj 2014. Av mailen som Pernilla Linder har skrivit framgår att hon har varit fullt medveten om detta.

Pernilla Linder har författat en kriminalunderrättelserapport gällande Thomas Örts före detta flickvän bara för att den kvinnan i affekt sa något dumt när Thomas Ört förklarade attderas relation var avslutad. Thomas Ört har inte varit medveten om att Pernilla Linderhar gjort rapporten. Pernilla Linder har efter rapporten bedrivit inre spaning motkvinnan. Pernilla Linder har den 11 maj 2014 kontaktat Thomas Örts före detta hustru. I det mailet har Pernilla Linder berättat om aborten och även skickat en ultraljudsbildav det senare aborterade fostret. Pernilla Linder har även skickat ett liknande mail till Thomas Örts syster.

Pernilla Linder har även mailat en tidigare kollega till Thomas Ört samt en kvinna som Thomas Ört för sju år sedan hade en ”flirt” med. En delägare på en advokatbyrå som Thomas Ört tidigare har arbetet vid har även hon fått motta mailfrån Pernilla Linder gällande Thomas Ört.


SKÄL
Enligt 1 § lagen om kontaktförbud får sådant förbud meddelas om det på grund avsärskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommeratt begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudetavses skydda. Det är då av helt underordnad betydelse att Pernilla Linder har menat attThomas Ört har betett sig illa mot henne och att det är anledningen till hennes kontakter. Prövningen i detta ärende gäller alltså inte eventuella fel eller brister hosThomas Ört.

Prövningen gäller istället enbart om det på grund av särskilda omständigheter finns en risk att Pernilla Linder kommer att begå brott mot Thomas Ört, förfölja honom eller på annat sätt allvarligt trakassera honom. Pernilla Linder är inte dömd för brott. Det krävs inte att personen som får kontaktförbud ska vara dömd för brott, men det har i praxis uttalats att viss restriktivitet kan vara påkallat i sådana situationer. Tingsrätten konstaterar att det förnärvarande pågår en förundersökning mot Pernilla Linder och att hon enligt åklagaren ska delges misstanke om brottet ofredande.

Pernilla Linder har under en period om litedrygt en och en halv månad skickat 74 mail. Vissa dagar är det flera mail om dagen. En del av mailen har skickats med bara minuters mellanrum. Ibland har mailenskickats sent på kvällen. Mailen har ofta syftat till att få till en träff med Thomas Ört. Även efter att sådan träff faktiskt har kommit till stånd har mailen fortsatt att kommamed huvudsakligen samma innehåll. Detta trots att Thomas Ört genom att blockera Pernilla Linder från att ringa och skicka sms tydligt har visat att kontakt från hennessida har varit oönskad.

En tidigare överenskommelse dem emellan om att Pernilla Linder skulle få stöd av Thomas Ört kan inte leda till annan bedömning.Utöver mail till Thomas Ört har Pernilla Linder skickat mail till andra personer med ettför Thomas Örts del negativt budskap. Utöver detta har Pernilla Linder utan att haavtalat tid sökt upp Thomas Ört när han varit på besök hos en annan person. Besöket har skett under sen kvällstid. Gällande den nakenbild som Pernilla Linder har skickatså finns det inget i utredningen som talar för att relationen mellan Pernilla Linder ochThomas Ört vid tidpunkten för bildens skickande, var sådan att Pernilla Linder hade attutgå från att den bilden var önskvärd från Thomas Örts sida.

Det spelar då ingen roll vad som eventuellt har varit gängse mellan dem tidigare. Bedömningen får ske utifrån vad som var aktuellt vid tillfället då bilden skickades. Sammantaget menar tingsrätten att det utifrån mängden, typen och innehållet i de kontakter som Pernilla Linder tagit med Thomas Ört efter att deras relation har tagitslut utgör sådana särskilda omständigheter som gör att det finns en risk att Pernilla Linder kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera Thomas Ört.

Det spelar ingen avgörande betydelse att Pernilla Linder sedan förbudet meddelades har slutat kontakta honom. Den omständigheten innebär bara att förbudet har fått avsedd verkan. Pernilla Linders överklagande ska då lämnas utan bifall. Parterna har av varandra begärt ersättning för rättegångskostnader på den grunden attmotparten har gjort sig skyldig till försumlighet vid processföringen. Pernilla Linderhar menat att Thomas Ört genom att inte uttalat svara på ett föreläggande att ange om han ville att åklagaren skulle biträda honom har förorsakat att ett sammanträde fickställas in. Thomas Ört har menat att Pernilla Linder genom att i ett sent skede ge inkomplettering har förorsakat ett mer arbete.

Även om det naturligtvis är beklagligt att ett sammanträde fick ställas in kan det inte sägas att det kan läggas Thomas Ört till lastsom försumlighet att det därvid uppkommit ett missförstånd mellan Thomas Ört och tingsrätten. Därför lämnas Pernilla Linders yrkande i denna del utan bifall. Tingsrätten kan heller inte se vilket merarbete den sena inlagan har medfört. Det är klart att den medfört arbete, men inte merarbete. Inte heller Thomas Örts yrkande i denna del skadå vinna bifall.


SKARABORGSTINGSRÄTT
Målenhet 1

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-19
Ä 2535-14

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE

Överklagande ställt till Göta hovrätt ges in till tingsrätten senast den 10 oktober 2014.

På tingsrättens vägnar

Therese Johansson


https://www.scribd.com/doc/249738514/Polis-och-stalker-Pernilla-Linder-Polisen-Skaraborg-Kontaktforbud-Beslut-Overklagan

1 kommentar:

 1. Förnamn: Pernilla Maria Kristina
  Tilltalsnamn: Pernilla
  Efternamn: Linder

  FOLKBOKFÖRING
  Gatuadress: Herregårdsgatan 4
  Postnummer: 521 51
  Postort: Floby
  Kommun: Falköping
  Församling: Floby
  Län: Västra Götaland

  FÖDELSEDATA
  Födelsedatum: 1970-07-24

  SvaraRadera