tisdag 6 maj 2014

Sveriges rasist-poliser Caroline Aspegren/Tobias Eriksson/Erik Åkerlund/Leif Kalenius/Ewa Malm Eriksson med rasist-åklagare Elisabet Bergström begår grova brott mot romer (EU-medborgare) från Rumänien


Sveriges rasist-poliser Caroline Aspegren/Tobias Eriksson/Erik Åkerlund med rasist-åklagare Elisabet Bergström begår grova brott mot romer (EU-medborgare) från Rumänien


Rasism och förföljelse av folkgrupp - Då har svensk polis alltid tid och lust
Tiotal obildade poliser, flertalet rasister, inblandade i ett icke-brott pga rasism och okunnighet kring EU. Än idag har dem flesta svenska poliser inte en blekaste aning om att Sverige är EU-medlem och vad det innebär.

http://www.scribd.com/doc/222311468/Pedofil-polis-Ulf-Johansson-Yttrande-JO-Romer-Sodertalje-457-2014

http://www.scribd.com/doc/222319622/FUP-Sodertalje-Polisen-Caroline-Aspegren-Rasism-Forfoljelse-Av-Folkgrupp-Romer

Polismästardistriktets upplysningar och bedömning
Synpunkter från berörda befattningshavare

Berörd befattningshavare och ansvarig för gripandet av de tre kvinnorna var polisinspektör Caroline Aspegren, som har tillfrågats om omständigheterna vid gripandet samt om grunden för detsamma. Av hennes utsaga framgår bl.a. att hon tillsammans med sin kollega, polisassistent Tobias Eriksson, utgjorde en civilklädd patrull den aktuella dagen. När de konfronterade de tre kvinnorna började dessa packa ihop sina saker samt gjorde försök att avvika från platsen. Eftersom Caroline och Tobias initialt utgjorde den enda patrullen på platsen beslutade de sig för att gripa kvinnorna, i enlighet med 24 kap. 2 § RB, då det inte kunde klarläggas att kvinnorna hade sin fasta hemvist i Sverige eller överhuvudtaget hade någonstans att bo och då de bedömde att det fanns en risk att kvinnorna skulle undandra sig lagföring. De bedömde vidare att det var nödvändigt att förhöra kvinnorna inne på polisstationen med hjälp av tolk. Vid tidpunkten för gripandet var kvinnornas identiteter inte fastställda. Inne på polisstationen fastställdes sedermera att kvinnorna var rumänska medborgare, då de uppvisade rumänska ID-kort. En äkthetskontroll av ID-korten genomfördes genom att jämföra dem varandra samt genom belysning med s.k. UVlampa. Kvinnornas personuppgifter kunde emellertid inte kontrolleras i något, ör ändamålet aktuellt, register eftersom det elektroniska datasystemet för tillfället låg nere. Under tiden inne på polisstationen medverkade de gripna kvinnorna i utredningen samt uppgav att de var villiga att betala böter. Polisassistent Tobias Eriksson hade den aktuella dagen, en tid före det att de tre kvinnorna påträffades, varit i kontakt Södertörns åklagarkammare. Syftet med åklagarkontakten var att diskutera gällande lagstiftning samt att få råd avseende hur de lokala ordningsföreskrifterna i Södertälje ska tolkas och vilka möjligheter till lagföring som finns utifrån dessa föreskrifter. Diskussionen gällde även möjligheten att använda tvångsmedlet gripande. Vid samtalet, som var en allmän diskussion och inte rörde de sedermera gripna kvinnorna eller något annat konkret ärende, fick Tobias Eriksson uppfattningen att det finns förutsättningar för ett gripande om omständigheterna är sådana som de var i det nu aktuella ärendet.

Med anledning av att kvinnornas identiteter behövde fastställas och förhör med hjälp av tolk behövde genomföras på polisstationen, samt mot bakgrund av den diskussion om rättsläget som tidigare hade hållits med åklagare, gjorde patrullen bedömningen att det inte var i strid med proportionalitetsprincipen att
gripa kvinnorna.

Polismästardistriktets bedömning
De tre kvinnorna greps med anledning av misstanke om förseelse mot allmänna lokala ordningsföreskrifter för Södertälje kommun. Kvinnorna ägnade sig vid tidpunkten för gripandet åt det som i dagligt tal kallas ”tiggeri” och mot bakgrund av detta gjorde patrullen på plats bedömningen att det fanns en risk att kvinnorna skulle undandra sig lagföring, då det inte kunde klarläggas att de hade sin fasta hemvist i landet eller om de överhuvudtaget hade någonstans att bo. Kvinnorna greps således med stöd av 24 kap. 2 § andra punkten
RB. I enlighet med detta får det anses ha förelegat en formell möjlighet till frihetsberövande.

Av den redogörelse som de ingripande poliserna har lämnat framgår att de mot bakgrund av den diskussion som tidigare hållits med åklagare och att kvinnornas identiteter behövde fastställas samt att kvinnorna behövde förhöras på polisstationen med hjälp av tolk gjorde bedömningen att det var proportionerligt att gripa kvinnorna. Beträffande övervägandet om proportionalitet gör polismästardistriktet ingen annan bedömning.

Polismyndighetens bedömning
Polismyndigheten konstaterar först och främst att gripandet av de tre kvinnorna M, C och G inte står i strid med ordalydelsen av 24 kap. 2 § andra punkten RB och att det således var formellt möjligt att gripa dem på den grunden att de saknade hemvist i riket och det fanns en risk för att de genom att lämna landet skulle undandra sig lagföring. Frågan i det följande är istället om proportionalitetsprincipen borde ha uteslutit ett gripande. Polismyndigheten delar lagstiftarens uppfattning att det i en rättsstat måste föreligga tungt vägande skäl för att beröva en person friheten och att det är angeläget att begränsa användningen av frihetsberövande tvångsmedel till sådana situationer då de måste tillgripas av hänsyn till starka samhälleliga intressen (jfr prop. 1986/87:112 s. 25). Vid varje bedömning av om ett tvångsmedel ska tillgripas måste därför en avvägning göras mellan behovet av åtgärden och den skada som kan tillfogas den misstänkte. Skälet för åtgärden måste uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse. Det ligger i sakens natur att polisen måste vara alltmer restriktiv med frihetsberövanden ju lindrigare det aktuella brottet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biträdande länspolismästaren Ulf Johansson har beslutat detta yttrande. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit chefen för rättsenheten Nils-Owe Waern samt stabsjuristen David Austrin, föredragande.

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN
Ulf Johansson
David Austrin


http://www.dinlokaltidning.se
Thomas Axelsson
axelsson@dinlokaltidning.se
"En detalj i Aspegrens uttalande borde vara orsak till utredning av polisens agerande i fallet. Hon säger rakt ut att orsaken till gripandet var att personerna i fråga inte är svenska medborgare. Hur detta agerande står i paritet med den fria rörligheten för EU-medborgare borde snarast utredas av staten. Att gripa någon för att vara medborgare i ett annat EU-land lär sakna all grund i både den svenska lagstiftningen och i EU:s.

- Men vem kommer att ta tag i denna obehagliga fråga? Carl Bildt?!?

Förhoppningsvis kommer EU-kommissionen att upptäcka detta, och då blir det inte roligt för Södertäljepolisen."
http://www.dinlokaltidning.se/regionalt/1150-tiggare-botfallda-i-sodertalje.html

Dan Friberg
Erik Åkerlund
Caroline Aspegren
Leif Kalenius


NOVA-polisen på bilden ser Ni oxå nedan i bastun med knarklangar-kollegorna från Wallenberg-gruppen.

http://fascisterna.blogspot.se/2012/02/nova-poliser-horungarna-som-anvands-av.html

Polis Patrik Ungsäter, 19660809, i Södertälje:
Gift med Trine Sveindal Ungsäter:
Förnamn: Trine
Tilltalsnamn: Trine
Efternamn: Sveindal Ungsäter
Gatuadress: Älgövägen 20 A
Postnummer: 133 36
Postort: Saltsjöbaden
Kommun: Nacka
Församling: Saltsjöbaden
Födelsedatum: 1968-08-17

Modern:
Förnamn: Britt-Marie Eva Linnéa
Tilltalsnamn: Britt-Marie
Efternamn: Ungsäter
Gatuadress: Ungstorp 124
Postnummer: 598 72
Postort: Södra VI
Kommun: Vimmerby
Församling: Södra Vi-Djursdala
Födelsedatum: 1943-03-10

Fadern:
Förnamn: Erik Torsten
Tilltalsnamn: Torsten
Efternamn: Ungsäter
Gatuadress: Ungstorp 124
Postnummer: 598 72
Postort: Södra VI
Kommun: Vimmerby
Församling: Södra Vi-Djursdala
Födelsedatum: 1938-10-06

Syster:
Förnamn: Eva Linda Marie
Tilltalsnamn: Linda
Efternamn: Ungsäter
Gatuadress: Nyponvägen 4
Postnummer: 598 93
Postort: Vimmerby
Kommun: Vimmerby
Församling: Vimmerby
Födelsedatum: 1970-01-04

Syster:
1975-07-23, Ungsäter, Emma Eva Marie.
Tyskland.


LÄGGER UT EN MKT BRA TEXT SOM EN INTELLIGENT PERSON SKRIVIT PÅ NÄTET (TESKEDS GUMMAN)

Polisen är till bristningsgränsen fylld av sadister, psykopater och andra perversa individer. Samma typ av psykopater och sadister kan man med lätthet finna i Sveriges Riksdag och i regeringen. Samma sak inom massmedia, psykopater och gravt emotionellt störda individer sitter på tidningsredaktioner och TV bolag och sprider destruktivitet och negativitet för att skapa kaos, oro och rädsla i samhället och bland folket.

/Teskeds gumman

1 kommentar:

 1. Polis Patrik Ungsäter, 19660809, i Södertälje:
  Gift med Trine Sveindal Ungsäter:
  Förnamn: Trine
  Tilltalsnamn: Trine
  Efternamn: Sveindal Ungsäter
  Gatuadress: Älgövägen 20 A
  Postnummer: 133 36
  Postort: Saltsjöbaden
  Kommun: Nacka
  Församling: Saltsjöbaden
  Födelsedatum: 1968-08-17

  Modern:
  Förnamn: Britt-Marie Eva Linnéa
  Tilltalsnamn: Britt-Marie
  Efternamn: Ungsäter
  Gatuadress: Ungstorp 124
  Postnummer: 598 72
  Postort: Södra VI
  Kommun: Vimmerby
  Församling: Södra Vi-Djursdala
  Födelsedatum: 1943-03-10

  Fadern:
  Förnamn: Erik Torsten
  Tilltalsnamn: Torsten
  Efternamn: Ungsäter
  Gatuadress: Ungstorp 124
  Postnummer: 598 72
  Postort: Södra VI
  Kommun: Vimmerby
  Församling: Södra Vi-Djursdala
  Födelsedatum: 1938-10-06

  Syster:
  Förnamn: Eva Linda Marie
  Tilltalsnamn: Linda
  Efternamn: Ungsäter
  Gatuadress: Nyponvägen 4
  Postnummer: 598 93
  Postort: Vimmerby
  Kommun: Vimmerby
  Församling: Vimmerby
  Födelsedatum: 1970-01-04

  Syster:
  1975-07-23, Ungsäter, Emma Eva Marie.
  Tyskland.

  SvaraRadera