fredag 2 maj 2014

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot en nämndeman och socialdemokratisk politiker Jan Borg (1948-06-24) vid Solna tingsrätt som använt sin mobiltelefon under pågående huvudförhandling

Nämndeman Jan Borg, 1948-06-24, skickade SMS under slutplädering – Får JO-kritik medan offrets/målsägarens rätt nonchaleras


BESLUT
Riksdagens ombudsmän JO
Box 16327
103 26 Stockholm
E-post: justitieombudsmannen@jo.se
Telefon: 08-786 40 00

Justitieombudsmannen
Lars Lindström
Dnr 2340-2013

Kritik mot en nämndeman vid Solna tingsrätt för att han använde sin mobiltelefon under pågående huvudförhandling.

Beslutet i korthet: Under en huvudförhandling använde en nämndeman sin mobiltelefon för att skicka ett meddelande. I JO:s beslut konstateras att en domare måste ha hela sin uppmärksamhet riktad på själva förhandlingen och att det därför inte är förenligt med domaruppgiften att syssla med ovidkommande saker under förhandlingen, t.ex. att skicka meddelanden med sin telefon. Dessutom kan den som är inblandad i en rättegång bli illa berörd om en domare använder sin telefon under förhandlingen.

Anmälan
Fredrik S-P. framförde i en anmälan klagomål mot en nämndeman vid Solna tingsrätt med anledning av att nämndemannen började använda sin mobiltelefon under Fredrik S-P:s slutanförande i ett mål.

Utredning
En utskrift av dagboken och anteckningarna från huvudförhandlingen den 18–19 april 2013 i tingsrättens mål T 10345-11 begärdes in och granskades. Muntliga upplysningar begärdes in från rådmannen Lena Klintefall, som uppgav bl.a. följande. Under Fredrik S-P:s plädering påtalade han att den nämndeman som satt längst till höger om Lena Klintefall hade sin mobiltelefon framme och skickade sms. Hon hade själv inte upptäckt detta men kunde då Fredrik S-P. påpekade saken konstatera att nämndemannen hade mobiltelefonen framme. Nämndemannen lade då omgående bort telefonen. När huvudförhandlingen var avslutad talade Lena Klintefall med nämndemannen om det inträffade. Han angav att han hade tagit fram telefonen för att boka om ett möte. Lena Klintefall informerade honom om att det inte är lämpligt att göra sådant under pågående förhandling. Ärendet remitterades till Solna tingsrätt för upplysningar om och yttrande över det som Fredrik S-P. uppgav i sin anmälan. Tingsrätten (lagmannen Mari Heidenborg) lämnade följande remissvar. Det är riktigt att en av nämndemännen, Jan Borg, använde sin mobiltelefon för att skicka ett textmeddelande under ombudets, jur. kand. Fredrik S-P:s, plädering i det aktuella målet. Det är också riktigt att detta påpekades av Fredrik S-P. och att Jan Borg då omgående lade bort mobiltelefonen.

Det inträffade föranledde Lena Klintefall att, omedelbart efter förhandlingen, ta upp saken med Jan Borg och påtala det olämpliga i hans agerande. Suzanne Dicander, som ansvarar för nämndemannafrågorna vid tingsrätten, har också varit i kontakt med Jan Borg med anledning av händelsen och har försäkrat sig om att denne har uppfattat det olämpliga i att använda sin mobiltelefon under pågående förhandling. Det har vid bägge dessa tillfällen tydligt framgått att Jan Borg tagit till sig den kritik som riktats mot honom. Det har också framkommit att han var väl medveten om att mobiltelefoner inte får användas under pågående förhandling och han har förklarat att han agerade av ren tanklöshet. Det har vidare klargjorts att Jan Borg inte var ouppmärksam i sådan grad att han inte kunde ta ställning i avgörandet.

För mig som domstolschef är det mycket viktigt med förtroendefrågor och hur tingsrättens medarbetare uppfattas av parter och av andra som kommer i kontakt med oss. Tingsrätten arbetar också aktivt med dessa frågor, varav en viktig aspekt självfallet är hur rättens ledamöter, inklusive nämndemännen, uppträder i förhand-lingssituationen. Vi har bl.a. ett pågående projekt där vi inhämtar synpunkter från olika externa aktörer. Våra nämndemän kommer att på lämpligt sätt få del av de inkomna synpunkter som rör dem eller annars är av intresse för dem.

Tingsrätten arbetar också aktivt med utbildning av de nämndemän som tjänstgör här. Vi har varje år introduktionsutbildning för nya nämndemän, där vi bl.a. fokuserar på nämndemännens roll och uppträdande i rätten. Jan Borgs agerande i den nu behandlade situationen var självfallet mycket olyckligt. Det finns dock inte något som tyder på att det varit annat än en engångsföreteelse som skett av ren tanklöshet.
Fredrik S-P. har fått tillfälle att yttra sig över tingsrättens remissvar.

Bedömning
Det som händer under en förhandling i en domstol ska ligga till grund för domstolens dom i målet. Den som är domare i en rättegång måste därför ha hela sin uppmärksamhet inriktad på själva förhandlingen. Om man har missat någonting på grund av att man har varit ouppmärksam, kan det finnas risk för att man inte har all information som krävs för att avgöra målet på ett riktigt sätt. Det betyder att det inte är förenligt med domaruppgiften att syssla med ovidkommande saker under förhandlingen, t.ex. att skicka meddelanden med sin telefon.

Till detta kommer, som tingsrätten skriver i sitt yttrande, frågan hur tingsrättens medarbetare uppfattas av dem som kommer i kontakt med domstolen. En domstolsförhandling är en allvarlig sak för de inblandade, något som man förbereder sig väl inför och ofta också oroar sig för. Det behövs inte mycket fantasi för att förstå att den som är inblandad i en rättegång kan bli illa berörd om en domare använder sin telefon under förhandlingen.

Jan Borg förtjänar alltså kritik för att han skickade ett meddelande med sin telefon under Fredrik S-P:s slutanförande.

Justitieombudsmannen
Lars Lindström
http://www.scribd.com/doc/221549652/Jan-Borg-Namndeman-Socialdemokrat-SMS-JO-2340-2013

Nämndeman Jan Borg (tv).

Nämdeman/Socialdemokrat/Politiker:
Förnamn:     Jan Birger
Tilltalsnamn:     Jan
Efternamn:     Borg
Gatuadress:     Hagalundsgatan 7 lgh 1202
Postnummer:     169 65
Postort:     Solna
Födelsedatum:     1948-06-24
Född 24/6 1948 i Brännkyrka (Stockholms stad, Södermanland).
Gift med:
Förnamn:     Yvonne Birgitta
Tilltalsnamn:     Yvonne
Efternamn:     Borg Lavesson
Gatuadress:     Hagalundsgatan 7 lgh 1202
Postnummer:     169 65
Postort:     Solna
Födelsedatum:     1948-12-17

Socialdemokratisk politiker och nämndeman Jan Borg (Solna) döljer på sin Facebook att han är Socialdemokrat och nämndeman1 kommentar:


 1. Förnamn: Jan Birger
  Tilltalsnamn: Jan
  Efternamn: Borg
  Gatuadress: Hagalundsgatan 7 lgh 1202
  Postnummer: 169 65
  Postort: Solna
  Födelsedatum: 1948-06-24
  Född 24/6 1948 i Brännkyrka (Stockholms stad, Södermanland).
  Frånskild man (31/10 1984).

  Gift med:
  Förnamn: Yvonne Birgitta
  Tilltalsnamn: Yvonne
  Efternamn: Borg Lavesson
  Gatuadress: Hagalundsgatan 7 lgh 1202
  Postnummer: 169 65
  Postort: Solna
  Födelsedatum: 1948-12-17

  Son:
  Förnamn: Calle
  Tilltalsnamn: Calle
  Efternamn: Borg
  Gatuadress: Bastugatan 25 lgh 1108
  Postnummer: 118 25
  Postort: Stockholm
  Födelsedatum: 1977-12-07

  Son:
  Förnamn: Johan Petter
  Tilltalsnamn: Petter
  Efternamn: Borg
  Gatuadress: Odelbergsvägen 24 lgh 1202
  Postnummer: 120 47
  Postort: Enskede gård
  Kommun: Stockholm
  Födelsedatum: 1973-06-01

  SvaraRadera