torsdag 6 februari 2014

Kriminell polis Henrik Johnsson (Malmö) bröt armen på Carl W. för att han filmade polisens aggressiva ingripande mot enskild


Grovt kriminell polis Henrik Johnsson med kollega Peter Irming misshandlar och kränker Carl W. för att Carl filmade polisernas kriminella handlingar mot enskilda


När den 32-årige Carl filmade ett polis-ingripande i Malmö blev han så illa misshandlad av polisman Henrik Johnsson att han fick en komplicerad armfraktur. Carl W. valde att driva fallet som ett civilmål mot staten och både tingsrätten och hovrätten slår nu fast att staten är skyldig att betala både skadestånd och kränkningsersättning för polismannens olagliga ingripande.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT T 9846-09
Polis Henrik Johnsson, tag i Hampus Roslin och fällde denne till marken. Henrik Johnsson satte ett knä i bröstet på Hampus Roslin. Carl Winnberg befann sig då cirka tjugo meter från Henrik Johnsson och Hampus Roslin. Henrik Johnssons agerande föreföll brutalt och han tog upp sin mobiltelefon för att filma situationen. De enda kamrater som var framför honom i detta läge var Per Cavallin och Hampus Roslin. Även väktarna och polismännen, som hade passerat de övriga, befann sig framför honom. Han började gå mot Henrik Johnsson och Hampus Roslin varvid han riktade mobilkameran mot Hampus Roslin och började filma. När han befann sig omkring tio meter ifrån dem ropade Henrik Johnsson ”Stoppa ner telefonen, sluta filma!” Henrik Johnsson reste sig från Hampus Roslin, sprang fram mot honom, tog ett strupgrepp på honom med sin ena arm och vände honom runt så att han kom att stå med ryggen mot Henrik Johnssons bröstkorg. Han fick andnöd av strupgreppet. Henrik Johnsson ruskade honom sedan från sida till sida samtidigt som denne släpade honom längre ut på gatan. Helt utan förvarning kände han att han ”befann sig i en swing”. Hans fötter lyftes upp i luften och det var ett kraftigt moment i swingen. Han landade på marken på sin armbåge och kände omedelbart att han skadat sig. Därefter lämnade Henrik Johnsson platsen utan att säga någonting. Carl Winnberg låg kvar på marken och fick hjälp att resa sig av Johan Mårtensson och Urban Lagerström.

Polis Henrik Johnsson ljuger i förhör och i båda domstolarna: 
"Det är vanligt att polisingripanden blir filmande och jag uppfattade inte mobiltelefonen i sig som provocerande utan i stället den omständigheten att den trycktes upp i ansiktet på mig. det kunde lika gärna ha varit en handflata. Det är riktigt att jag kan ha sagt till Carl Winnberg att denne skulle ta ner mobiltelefonen. Jag uppfattade Carl Winnberg som berusad. Vid tillfället hade jag tjänstgjort som polis under knappt ett år. Sedan tidigare har jag kunskaper i kampsport. Jag har bl.a. tränat kick-boxning". Polis Peter (Persson) Irming hjälper kollegan Henrik Johnsson att ljuga i förhör och i båda domstolarna, Stockholms tingsrätt/hovrätt.


SVEA HOVRÄTT

Mål nr T 4537-12

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 27 april 2012 i mål nr T 9846-09,

KLAGANDE OCH MOTPART
Staten genom Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 Stockholm

SAKEN
Skadestånd
___________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT
1. Hovrätten fastställer punkten 1 i tingsrättens domslut.

3. Staten genom Rikspolisstyrelsen ska ersätta Carl Winnberg för rättegångskostnad i hovrätten med 63 157 kr, varav 20 000 kr avseende arvode till rättegångsbiträde, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Staten genom Rikspolisstyrelsen (staten) har yrkat att hovrätten lämnar Carl Winnbergs talan utan bifall. Staten har vidare yrkat att hovrätten befriar staten från skyldigheten att ersätta Carl Winnbergs rättegångskostnad vid tingsrätten och i stället förpliktar honom att ersätta statens rättegångskostnad där.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Parterna har i hovrätten åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. Carl Winnberg har därvid förtydligat att Henrik Johnssons handlingssätt har inneburit en allvarlig kränkning av honom. Parterna har vidare lagt fram i allt väsentligt samma utredning som vid tingsrätten. När det gäller frågan om vad som är utrett beträffande det faktiska händelseförloppet ansluter sig hovrätten till den bedömning som tingsrätten har gjort. Enligt hovrättens mening är det alltså klarlagt att Carl Winnberg inte har använt våld mot Henrik Johnsson och inte heller har försökt att hindra vare sig Henrik Johnsson eller Peter Irming i deras myndighetsutövning, utan att han endast har filmat ingripandet mot Hampus Roslin. Henrik Johnsson har därmed saknat laglig rätt att ingripa mot Carl Winnberg på det sätt som skedde. Detta måste Henrik Johnsson ha varit medveten om.

http://www.scribd.com/doc/205178110/Polis-Henrik-Johnsson-Carl-Winnberg-Hovratten-T-4537-12

Stockholms tingsrätt, T 9846-09.

Paul Neuman, som var den som tog hand om Carl Winnberg vid ankomsten till sjukhuset, uppgett att det enligt hans uppfattning torde krävas ansenligt våld – i nivå med det våld som förekommer vid MC-olyckor och likande – för att åstadkomma en sådan skada som Carl Winnberg åsamkats. Per Olof Josefsson, som är Universitetssjukhuset MAS expert på armbågsskador, har i ett i målet företett intyg uppgett att ”Skadans omfattning talar för en relativt hög energi i traumat”. Hörd inför tingsrätten har han förklarat att fallet mot marken måste ha skett med viss fart eller kraft samtidigt som Carl Winnberg tagit emot sig mot marken med utsträckt arm. Han har tillagt att unga människor oftast inte får sådana skador när de faller med utsträckt arm; rörelseenergin måste ha varit större än när en ung person enbart faller framåt.

Carl Winnberg:
Carl Winnberg har gjort gällande att han på ungefär tjugo meters avstånd från Henrik Johnsson, när denne med sitt knä höll ner Hampus Roslin mot marken, tog upp sin mobiltelefon och började filma händelsen samtidigt som han rörde sig mot dem. Enligt Carl Winnberg reste sig därvid Henrik Johnsson upp från Hampus Roslin när Carl Winnberg befann sig på ungefär tio meters avstånd från dem och sprang fram mot honom, greppade tag i honom, vände honom runt, ruskade honom från sida till sida samt kastade slutligen honom med en ”swing” till marken. Carl Winnberg har bestämt förnekat att han på något sätt hindrat eller försökt lägga sig i Henrik Johnssons förehavanden och i stället hävdat att polismannen helt saknat anledning att ingripa mot honom samt att situationen i stort dessutom hade lugnat ner sig då han blev kastad till marken. Henrik Johnsson, å sin sida, har lämnat en helt annan version av det inträffade. Enligt honom steg Carl Winnberg ut framför honom för att hindra honom när han var på väg genom folkhopen för att hjälpa Peter Irming varför han tog tag i Carl Winnberg och kastade honom åt sidan.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Carl Winnbergs uppgifter om det inträffade vinner starkt stöd av vad flera av de av honom åberopade vittnena berättat. Urban Lagerström har i stort sett helt bekräftat Carl Winnbergs uppgifter om hur denne angreps av en polisman som satt på Hampus Roslin men som reste sig när Carl Winnberg filmade, gick i rask takt mot Carl Winnberg och sa att han skulle sluta filma varvid Carl Winnberg vände ryggen till. Enligt Urban Lagerström försökte polismannen då få tag i Carl Winnbergs mobiltelefon och när detta inte lyckades tog polismannen ett strupgrepp om halsen på Carl Winnberg och ”slet” denne fram och tillbaka för att därefter med hjälp av sin höft lyfta upp Carl Winnberg och med ett ”judokastgrepp” slänga honom i marken

Slutligen har Hampus Roslin berättat att han vid tillfället blev nerbrottad av en polisman som höll sitt knä i bröstet på honom och att polismannen började ”vråla” åt någon person som Hampus Roslin inte kunde se för att sedan resa sig hastigt från honom. Även dessa uppgifter ger ett påtagligt stöd för vad Carl Winnberg berättat om vad som förevarit.

Polis.
1975-02-04, Johnsson, Henrik Christer Ole.
Född 4/2 1975 i Mörrum (Blekinge län, Blekinge).

Modern:
Förnamn:     Vivecka Vivi-Ann
Efternamn:     Johnsson
Gatuadress:     Gungvalavägen 57
Postnummer:     375 90
Postort:     Mörrum
Kommun:     Karlshamn
Födelsedatum:     1951-05-13
Relation:     Gift
Född 13/5 1951 i Fridlevstad (Blekinge län, Blekinge).

Fadern:
Förnamn:     Jan Inge Christer
Efternamn:     Johnsson
Gatuadress:     Gungvalavägen 57
Postnummer:     375 90
Postort:     Mörrum
Kommun:     Karlshamn
Födelsedatum:     1948-12-17
Relation:     Gift

Bror:
Förnamn:     Patrik Christer Håkan
Tilltalsnamn:     Patrik
Efternamn:     Johnsson
Gatuadress:     Kullavägen 15
Postnummer:     375 32
Postort:     Mörrum
Kommun:     Karlshamn
Födelsedatum:     1971-03-15


Vakten.
Förnamn:     Bo Mattias
Tilltalsnamn:     Mattias
Efternamn:     Johansson Rindestam
Gatuadress:     Västergatan 11
Postnummer:     233 42
Postort:     Svedala
Födelsedatum:     1985-09-23
Relation:     Gift
Född av Johansson, Ingrid Jeanette, 1961-01-19, som Bo Mattias Johansson 23/9 1985 i Oxie (Malmöhus län, Skåne).

Förnamn:     Emma Sofia
Tilltalsnamn:     Emma
Efternamn:     Rindestam Mårtensson
Gatuadress:     Västergatan 11
Postnummer:     233 42
Postort:     Svedala
Födelsedatum:     1986-04-20

Fadern:
1955-07-02, Johansson, Bo Rune Lennart.
Född 2/7 1955 i Östra Klagstorp (Malmöhus län, Skåne).

Syster:
1961-01-19, Johansson, Ingrid Jeanette.
Född 19/7 1989 i Västra Alstad (Malmöhus län, Skåne).

2 kommentarer:

 1. Ordningsvakt Mattias Rindestam:

  Förnamn: Bo Mattias
  Tilltalsnamn: Mattias
  Efternamn: Johansson Rindestam
  Gatuadress: Västergatan 11
  Postnummer: 233 42
  Postort: Svedala
  Födelsedatum: 1985-09-23
  Relation: Gift
  Född av Johansson, Ingrid Jeanette, 1961-01-19, som Bo Mattias Johansson 23/9 1985 i Oxie (Malmöhus län, Skåne).

  Förnamn: Emma Sofia
  Tilltalsnamn: Emma
  Efternamn: Rindestam Mårtensson
  Gatuadress: Västergatan 11
  Postnummer: 233 42
  Postort: Svedala
  Födelsedatum: 1986-04-20

  Fadern:
  1955-07-02, Johansson, Bo Rune Lennart.
  Född 2/7 1955 i Östra Klagstorp (Malmöhus län, Skåne).

  Syster:
  1961-01-19, Johansson, Ingrid Jeanette.
  Född 19/7 1989 i Västra Alstad (Malmöhus län, Skåne).

  SvaraRadera
 2. Släktingar till polis Peter Persson Irming:

  Rosa Bodil Irming 1924 Tessins väg 16 A lgh 1003 Malmö
  Yvonne Nina Irming 1955 Henrik Wranérsgatan 1 B lgh 1701 Malmö

  Allan Leo Irming 56 1957 Banmästarevägen 1 Kopparberg
  Madeleine Hedvig Sofia Matilda Cronström Irming 56 1958 Banmästarevägen 1 Kopparberg
  Sandra Petra Caroline Maica Irming 36 1977 Bäcktistelgatan 15 Bara
  Rebecca Ronja Therese Irming 1986 Lars Wivallius väg 115 lgh 1003 Örebro
  Per Robin Jonathan Irming 1988 Angelgatan 17 A lgh 1103 Örebro
  Josefin Sofie Rebecka Isabell Irming 1992 Banmästarevägen 1 Kopparberg

  SvaraRadera