onsdag 12 november 2014

Polis Anna-Maria Ström från Västerås fick över 100 000 kronor för mycket i lön från polisen - Slipper betala tillbaka

Polis Anna-Maria Ström fick över 100 000 kronor för mycket i lön från polisen - Slipper betala tillbaka!I över ett års tid fick polis Anna-Maria Ström betalt för heltid – trots att hon endast arbetade deltid, vilket hon också redovisade i tidrapporteringssystemet. Nu slår förvirrad tingsrätt fast att hon får behålla pengarna som tillhör svenska folket, eftersom hon har handlat i god tro. Om pengarna hade tillhört en bank så hade tingsrättens kreatur, GARANTERAT, tagit ett helt annat beslut.
 

När det uppdagades att polis Anna-Maria Ström i Västmanland fått betalt för heltid under 15 månader då hon i själva verket endast arbetat deltid valde arbetsgivaren att anmäla det som olovligt förfogande, alternativt bedrägeri. Enligt Polisen handlar det om över 100 000 kronor som Anna-Maria Ström har fått i överskott.
 

Tingsrättens kreatur anser dock att polis Anna-Maria Ström har handlat i god tro, vilket styrks av att hon under hela perioden tydligt redovisat att hon arbetat deltid i polisens tidrapporteringssystem. Hon ska också ha trott att hennes tider automatiskt kommunicerades till polisens system för löneutbetalningar. Detta spelar naturligtvis inte någon roll då pengarna inte tillhör polis Anna-Maria Ström, och skall därför lämnas tillbaka.

Ralf Andersson, ordförande för Polisförbundet i Västmanland, menar att tingsrättens domslut är väntat och att det var förvånande att polisen som arbetsgivare ens anmälde det inträffade:
- Det är väldigt märkligt då det historiskt sett är nästan omöjligt att få rätt i ett sådant fall. De hade haft större chans att få tillbaka sina pengar om de vänt sig till den anställda och kommit överens med henne om en avbetalningsplan, säger han till Polistidningen. Idioten Ralf Andersson säger emot sig själv, anledningen till det torde vara att hans föräldrar är syskon. 
Under rättegången kallades Ralf Andersson in som vittne. Enligt honom är det inte heller första gången detta inträffar. 

Man kan undra varför det för poliser är så svårt att lämna tillbaka pengar som tillhör annan. Som sagt, om pengarna tillhört banken så hade tingsrättens missfoster tagit beslut till bankens fördel. Läser man gammelmedias artiklar kring händelsen så har INGEN "journalist" något intelligent att skriva om saken.


Ansvarsyrkanden m.m.
BEDRÄGERI alt OLOVLIGT FÖRFOGANDE (0150-K963-13)


Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Ström, Anna-Maria Louise

Personnr
19720828

Adress
Horn 37, 725 92 VÄSTERÅS

Målsägande
Polismyndigheten i Västmanlands län (företrädd av åklagaren)

Gärning
Anna-Maria Ström, som är anställd vid Polismyndigheten i Västmanlands län, har under flera år fram till den 31 oktober 2011 haft nedsatt tjänst med 25 %. Hon har inte ansökt om arbetstidsförkortning från den 1 november 2011 trots att hon från detta datum fortsatt att arbeta 75 %. Till följd av utebliven ansökan om nedsatt tjänstgöring har arbetsgivaren vilseletts att från den 1 november 2011 till den 31 januari 2013 i Västerås utbetala lön motsvarande 100 % tjänstgöring. Sammanlagt 98 625 kr har för angiven tid utbetalats till Anna-Maria Ström, vilken summa hon tillgodogjort sig, henne till vinning och målsäganden till motsvarande skada. I andra hand görs

Skuldfrågan
Anna-Maria Ström har förnekat att hon haft uppsåt att begå brott och därför bestritt ansvar för såväl bedrägeri som olovligt förfogande. Hon har på samma grund bestritt yrkat skadestånd, men vitsordat sättet att beräkna räntan.

Åklagaren har sakframställningsvis uppgett följande. Anna-Maria Ström är anställd som polis sedan 1994. Hon har nedsatt tjänst på grund av föräldraledighet. Den senaste ansökan om deltid gjorde hon den 24 augusti 2010 för tiden 1 november 2010 -31 oktober 2011. Därefter har ingen ansökan om fortsatt deltid inkommit. Polismyndigheten har ett nytt arbetstidsplaneringssystem benämnt Cops. Inget föräldraledighetsavdrag har efter den 31 oktober 2011 gjorts av arbetsgivaren. Anna-Maria Ström måste ha förstått att hon fick mer i lön än vad hon arbetat. Anna-Maria Ström har sakframställningsvis uppgett följande genom sin försvarare. Hon har ej upplysts att hon skulle fylla i en ny ledighetsansökan utan har fortsatt att redovisa sin nedsatta arbetstid i Cops. Hon utgick från att alla berörda var medvetna om hennes arbetstid (75 %). Hon har i efterhand fått besked om att hon fått för mycket lön men var i god tro under den i åtalet angivna tiden. Åklagaren har åberopat vittnesförhör med Caroline Moselius. Anna-Maria Ström har åberopat vittnesförhör med Ralf Andersson.

Anna-Maria Ström:
Hon tjänstgjorde tidigare vid Polismyndigheten i Södermanlands län men började 2007 arbetsträna vid Polismyndigheten i Västmanlands län efter en tids sjukskrivning. Polismyndigheten i Västmanlands län övertog anställningen 2010 när hon blev frisk. Sedan dess har hon arbetat deltid, 75 %, och varit föräldraledig 25 %. Hon har aldrig tjänstgjort annat än deltid i Västerås vilket alla på arbetet har känt till. Hon har alltid redovisat sin tid i de datorsystem som arbetsgivaren använt sig av. Hon kvoterade även sina semesterdagar efter anställningens omfattning, till en början manuellt och därefter i datorsystemet Palasso. Nu lägger hon endast in när hon vill vara ledig så räknas semesterdagarna ut. Hon minns inte att hon har fyllt i den åberopade ansökan om arbetstid och har inte haft någon tanke på att hon måste ange arbetstiden när hon hela tiden löpande registrerade den faktiska arbetstiden i Cops. När hon tjänstgjorde vid Polismyndigheten i Södermanlands län använde arbetsgivaren endast sådana skriftliga ansökningar som åberopats av åklagaren. I Västerås använde arbetsgivaren inga sådana papper.

När hon fick höra från sin chef att hon fått betalt för motsvarande 100 % arbetstid fick hon en chock. Hon läste aldrig sina lönespecifikationer i detalj, hon tittade bara på vilket belopp som betalades ut men reagerade aldrig över att utbetalningen skulle vara felaktig. Hon har utgått från att allt skulle vara rätt och riktigt. Den aktuella perioden var en intensiv period i hennes liv som hon upplevde som smått kaotisk med renovering av köket samtidigt som hon tog hand om två barn. Hon har hela tiden utgått från att allt var i sin ordning. Ingen har påtalat att något har varit fel för henne. Hon har under hela perioden arbetat och redovisat sin tid som hon alltid har gjort. Hon hade nyligen fått pengar i arv från sin pappa och var inte i behov av ytterligare pengar.

Caroline Moselius: Hon är tillförordnad chef på HR-enheten vid Polismyndigheten i Västmanlands län och hanterar personalfrågor. Hon har tagit fram underlag för utredningen som företogs i anledning av polisanmälan mot Anna-Maria Ström. Det uppdagades vid en samköming av flera datorsystem att Anna-Marias tjänstgörings-grad och löneutbetalningsgrad inte stämde överens. I det ena systemet stod registrerat att Anna-Maria arbetade 75 % och i det andra systemet stod registrerat att Anna-Maria skulle få utbetalt 100 % lön. De använde sig av systemet Palasso i vilket arbetstagaren anger aktuell arbetstid. Palasso har kopplingar till löneutbetalningar. Systemet Cops hanterar registrering av arbetstid. Cops har skickat över uppgifter om obekväm arbetstid och/eller övertid till Palasso men ingenting annat.

Palasso hanterar endast löntagarens grundlön. Det har inte inkommit någon skriftlig ledighetsansökan i pappersform vilket krävs vid föräldraledighet. Anna-Maria har därmed inte formellt beviljats en anställning om 75 %. Det yrkade beloppet motsvarar bruttoavdraget för Anna-Maria Ströms föräldraledighet på 25 % samt för mycket utbetald semesterersättning under den aktuella tidsperioden.

Ralf Andersson: Implementeringen av Cops och Palasso har inte fungerat. Han är själv en av dem som gjort samma misstag som Anna-Maria Ström och endast registrerat arbetstiden i Cops då han var övertygad om att detta datorsystem kommunicerade med Palasso. Systemen har lett till väldigt stora problem med löneutbetalningarna vilket har erfarits av Polisförbundet vid Polismyndigheten i Västmanlands län. Personalen har inte informerats om hur de båda systemen fungerar.

Många av felen som personalen gjort beror på av att de enskilda individerna har hanterat systemen felaktigt. På grund av de landsomfattande problem som implementeringen av Cops och Palasso orsakat medlemmarna har ett engångsbelopp om 5 000 - 6 000 kr utbetalats. Alla fackliga företrädare har tagit upp frågan om lönesystemen. Det är mycket vanligt att poliser inte läser alla posterna i sina lönespecifikationer eller vet när löneökningarna kommer.

Tingsrätten gör följande bedömning.
Utredningen ger vid handen att arbetsgivaren under den i åtalet angivna perioden inte gjort något löneavdrag i Anna-Maria Ströms lön trots att hon inte arbetat heltid. Enligt åklagaren har detta berott på att Anna-Maria Ström inte förnyade sin ansökan om deltidstjänstgöring efter den 31 oktober 2011 i lönesystemet Palasso. Mot detta står Anna-Maria Ströms egna uppgifter om att hon inte haft en tanke på att förnya sin ledighetsansökan utan trott att hon gjorde rätt då hon i stället redovisade sin arbetstid i Cops.

Anna-Maria Ströms uppgifter vinner stöd av Ralf Anderssons vittnesmål om personalenens bristande förståelse för redovisningen i de båda systemen. Det är därför inte utrett att Anna-Maria Ström haft något uppsåt att vilseleda arbetsgivaren genom sin underlåtenhet att förnya sin ledighetsansökan. Det förhållandet att hennes arbetstid var känd på arbetsplatsen och även bland hennes chefer talar snarast mot att hon hade uppsåt att vilseleda arbetsgivaren.

Beträffande det alternativa åtalet för olovligt förfogande gör tingsrätten följande överväganden. Anna-Maria Ströms uppgifter om att hon inte närmare kontrollerat lönespecifikationerna har inte vederlagts av åklagaren och är mot bakgrund av vad som bl.a. framkommit i förhör med Ralf Andersson inte så osannolika att de kan lämnas utan avseende. En del av lönen avser t.ex. ersättning för övertid och obekväm arbetstid vilket innebär att utbetalt belopp varierar, vilket man kan se prov på i åklagarens skriftliga utredning.

Tingsrätten finner därför att det mot Anna-Maria Ströms förnekande inte är tillförlitligen utrett att hon haft ett uppsåt att olovligen förfoga över för mycket utbetald lön. Vid angivna förhållanden ska Anna-Maria Ström frikännas från ansvar.

Skadeståndsfrågan
Vid angiven utgång i skuldfrågan ska skadeståndsyrkandet, som grundar sig på brottslig gärning, ogillas.

Ersättningsfrågan
Vad Per-Ingvar Ekblad yrkat i ersättning är skäligt. Kostnaden ska med hänsyn till utgången i skuldfrågan stanna på staten.

https://www.scribd.com/doc/246237479/Anna-Maria-Strom-Polis-Vaster%C3%A5s-B5197-13

Förnamn:     Anna-Maria Louise
Tilltalsnamn:     Anna-Maria
Efternamn:     Ström
Gatuadress:     Horn 37
Postnummer:     725 92
Postort:     Västerås
Födelsedatum:     1972-08-28
Född 28/8 1972 i Gillberga (Södermanlands län, Södermanland).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar