lördag 7 juni 2014

Tingsrättsdomen mot SÄPO-polis Magnus Jensen 19600713


Curt MAGNUS Jensen, 19600713.

UPPSALA TINGSRÄTT
Enhet 2
DOM 2010-05-04
B 5763-09

YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat att Magnus Jensen ska dömas för grov våldtäkt och övergrepp i rättssak, grovt brott, enligt följande gärningspåståenden.

1. Grov våldtäkt.
Jensen har den 19 september 2009 i trädgården till ett av honom disponerat sommarhus på fastigheten Solvalla 1:32 i Uppsala kommun, mot målsägandens vilja, när hon legat i en solstol, slitit tag i henne och vänt henne på mage, varefter han fäst samman hennes händer med handbojor på ryggen. Härigenom har hon berövats sin frihet samt orsakats kraftig smärta. Han har därefter medelst våld och hot om våld genomfört upprepade anala och vaginala samlag samt fört in fingrar, hand och penisattrapp i hennes vagina och anus. Händelseförloppet har pågått från tidig eftermiddag till mörkrets inbrott och hon har under hela tiden varit belagd med handfängsel. Våldet har bl.a. bestått i att han har dragit isär hennes ben och suttit grensle över henne, utdelat ca 5 slag i ansiktet på henne så att hon känt smärta, vid två tillfällen tagit stryptag på henne så att hon fått svårt att andas samt käntsmärta, vid flera tillfällen lyft hennes bojade händer så att hon känt mycket kraftig smärta i axelpartiet, vid flera tillfällen vänt henne så hon kommit att ligga på rygg med handbojorna under sig med kraftig smärta som följd. Hotet har bestått i att han under en del av händelseförloppet har haft en pistol liggande intill sig och synlig för målsäganden. Brottet är grovt, eftersom Jensen visat särskild hänsynslöshet och råhet, då övergreppen pågått under lång tid, det varit fråga om upprepade vaginala och anala penetrationer, hon utsatts för en mycket stor kränkning samt att hon varit frihetsberövad på sätt som beskrivits ovan.

2. Övergrepp i rättssak, grovt brott.
Efter att gärningen under punkten 1 har upphört har Jensen under natten till den 20 september 2009 med hot om våld angripit målsäganden för att hon inte skulle polisanmäla honom för ovanstående gärning. Hotet har bestått i att han vid två tillfällen under natten sagt att han skulle skada hennes son på ett sådant sätt att sonen skulle bli invalidiserad för resten av livet. Hotet har förstärkts av att Jensen uppträtt aggressivt samt av att han tidigare uppvisat en pistol.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till gärningen under åtalspunkt 1, varför målsäganden haft särskild anledning att ta hotet på allvar. Övergreppet har skett medsyfte att Jensen skulle undgå ansvar för ett allvarligt våldsbrott samt att betydandemen för målsäganden och hennes son riskerat att uppstå till följd av gärningen. Åklagaren har under sin sakframställning förtydligat att även fängslandet med den därvid uppkomna smärtan är en del av det våld som görs gällande i åtalet avseende grov våldtäkt.

Målsäganden, som har biträtt åtalet, har yrkat skadestånd med 233 000 kr jämteränta enligt 6 § räntelagen från den 20 september 2009 till dess betalning sker. Av det yrkade beloppet avser 200 000 kr kränkning med anledning av grov våldtäkt, 25 000 kr kränkning med anledning av övergrepp i rättssak, grovt brott, samt 8 000 kr sveda och värk. Magnus Jensen har förnekat brott. När det gäller åtalet avseende grov våldtäkt harhan gjort gällande att han med målsägandens samtycke har fäst målsägandens händer bakom hennes rygg med handbojor, att de därefter har haft ett från bådas sida frivilligt analt samlag samt att han i samband med det har gett henne som mestfyra slag med öppen hand som dock inte orsakat henne någon smärta. Magnus Jensen har bestritt yrkandet om skadestånd, men vitsordat 100 000 kr för kränkning när det gäller åtalspunkten 1 samt sättet att beräkna ränta.

Magnus Jensen har varit frihetsberövad i målet; se närmare nedan under rubriken FRIHETSBERÖVANDE.

Åklagaren har yrkat att Magnus Jensen ska vara fortsatt häktad i avbidan på lagakraftägande dom.


UTREDNINGEN
Magnus Jensen har hörts över åtalet. På åklagarens och målsägandens begäran har det hållits förhör med målsägandensamt vittnesförhör med följande personer: -B, som är make till målsäganden (och far till hennes son) även om de separerade 2006 (han benämns som exmaken nedan) och som målsägandenringde upp under kvällen den 19 september 2009, -C, som är målsägandens chef, -D och J, som är väninnor till målsäganden, -E, som är målsägandens mor, -Anders Kassman, som är Magnus Jensens chef och som hade kontakter medsåväl denne som målsäganden under natten mellan den 19 och den 20 september 2009, -Jonas Annerud och Bo Axelsson, vilka är polismän och som kallades till gärningsplatsen under natten mellan den 19 och den 20 september 2009, -Mikael Hiljegren, en polisman som haft kontakt med målsäganden efterhändelsen genom sitt arbete med vittnesskydd och personskydd, -Christina Rohdén, psykolog som avgett utlåtande i målet, -Pia Jacobsson och Lottie Hellström, läkare som utfärdat intyg, -F och G, som tidigare har haft relationer med målsäganden, -Katarina Åsberg, som tidigare har haft en relation med Magnus Jensen.Vittnena B och E återfinns i bilaga 1 till domen. Vittnena C-D, F-G och J återfinns ibilaga 2 till domen. På Magnus Jensens begäran har vittnesförhör hållits med-Hilda Andersson och Kajsa Andersson, som befann sig i området kring gärningsplatsen under aktuell tid?

Henrik Edberg och Bengt Sundin, som har varit kollegor till Magnus Jensen, -Martina Olsson Frisk, läkare och specialist i rättsmedicin, -Sven-Åke Christianson, professor i psykologi. Parterna har åberopat skriftlig bevisning, däribland flera läkarintyg. Tingsrätten harinhämtat ett sakkunnigutlåtande från Socialstyrelsens rättsliga råd då läkarintygen innehåller sinsemellan skilda uppfattningar i för målet centrala frågor. De sakkunniga, professorn Anders Eriksson, specialist i rättsmedicin, och docenten Jan-Henrik Stjerndahl, specialist i obstetrik och gynekologi, har hörts. På åklagarens begäran har tingsrätten hållit syn på hur handfängsel, av den modell som används av polisen, fungerar. I samband med synen har målsäganden visat hur hon höll sina armar under det att hon var belagd med handfängsel.

DOMSKÄL
Genom utredningen har till en början följande framkommit. Magnus Jensen och målsäganden fick kontakt med varandra via en hemsida på Internet i juni 2009. Efter vissa kontakter via Internet och telefon träffades de och inledde omedelbart en känslomässig och sexuell relation. I deras sexuella samliv har det med bådas samtycke förekommit vaginala, anala och orala samlag samt lättare stryptag, slag på stjärten och bett. De har även använt dildo. De var överens om att sex skulle vara en njutning och inte göra ont. Helgen den 18-20 september 2009 tillbringade de tillsammans med Magnus Jensens hundar på Magnus Jensens fars lantställe, vilket är platsen för de påstådda gärningarna. Magnus Jensen och målsäganden har båda förfogat över flera telefoner. Den aktuella helgen hade målsäganden med sig en privat mobiltelefon och en mobiltelefon, i målet benämnd ”kundtelefonen”, till vilken en viss kund ringde när den ville komma i kontakt med målsäganden. Magnus Jensen hade med sig en privat mobiltelefon. På lantstället fanns det även en fast telefon. Natten till den 18 september sov de i målsägandens bostad. Morgonen den 18 september skjutsade Magnus Jensen målsägandens femårige son till förskolan, varefter han hämtade målsäganden. De färdades i Magnus Jensens bil. De hämtade saker i Magnus Jensens bostad samt handlade livsmedel och vin på vägen. Ungefär mitt på dagen anlände de till lantstället där det finns flera byggnader, bland annat en huvudbyggnad, en bastu och ett förrådshus. I huvudbyggnaden flyttade de två enkelsängar från två mindre sovrum och ställde dessa bredvid varandra i ett hörn avallrummet. I dessa sängar sov de på natten. Lördagen den 19 september vaknade de och åt frukost. Magnus Jensen värmde upp den vedeldade bastun och påförmiddagen gick de dit och tvättade sig. När det gäller händelseförloppet därefter har målsäganden uppgett att Magnus Jensen utsatte henne för upprepade sexuella övergrepp medan Magnus Jensen har berättat att de hade samlag och därefter tillbringade resten av dagen med matlagning, förtäring av mat och dryck m.m. tilldess att de började bråka på kvällen. Tingsrätten kommer att redogöra närmare förderas berättelser i det följande. Under eftermiddagen, närmare bestämt kl. 16.19, skickades det ett SMS från målsägandens privata mobiltelefon till en väninna till henne, vittnet J. När det gäller det efterföljande händelseförloppet har det av telefonlistor framgått att målsäganden kl. 22.45 och 22.50 ringde från sin privata mobiltelefon till Magnus Jensens mobiltelefon samt att det första samtalet pågick ungefär tre och en halvminut och det andra drygt en minut. Enligt telefonlistorna hade målsäganden vidare ett samtal med sin exmake kl. 22.53, vilket varade i ungefär tre och en halv minut. Därefter finns det noteringar om två samtal från Magnus Jensens mobiltelefon till målsägandens privata mobiltelefon, ett på tolv sekunder och ett på nästan fyra minuter. Det har även framkommit att målsäganden ringde två samtal till vittnet D, som hon dock inte fick kontakt med utan i stället på dennas telefonsvarare lämnade ett meddelande om att hon ville bli kontaktad. Enligt uppgift från målsäganden tog batteriet på hennes telefon därefter slut. Det har framgått att målsäganden befann sig i Magnus Jensens bil under de samtal som här har nämnts; enligt henne stod bilen still vid grinden till lantstället, enligt honom lämnade målsäganden lantstället med bilen. Målsäganden har uppgett att hon försökte fly med bilen, medan Magnus Jensen menar att hon olovligen tog hans bil och lämnade lantstället i vredesmod. Magnus Jensen har gjort gällande att det faktum att målsägandens andra samtal tillvittnet D kopplades upp via en annan mast än övriga samtal ger stöd åt hans uppgifter om att målsäganden lämnade fastigheten. Åklagaren har dock upplyst att samtal från fastigheten kopplas upp via någon av de två aktuella masterna, varför det är slumpmässigt vilken mast det är i ett specifikt fall. Av målsägandens och Magnus Jensens uppgifter har framgått att de vid de följande telefonsamtalen befann sig inne i huvudbyggnaden. Målsäganden har uppgett att hon hade gett upp och efter telefonsamtal med Magnus Jensen följt med honom tillbaka till huvudbyggnaden. Magnus Jensen har berättat att målsäganden, efter att ha varit borta en stund med hans bil, återvände. Av förhören med vittnena B och E, målsägandens exmake och mor, samt Anders Kassman har det framgått att B efter samtalet med målsäganden under natten kontaktade E, att E och hennes make i sina försök att lokalisera var målsäganden befann sig kontaktade säkerhetspolisen och då samtalade med bland andra AndersKassman samt att denne därefter försökte få kontakt med Magnus Jensen. Enligt telefonlistorna ringde Anders Kassman till Magnus Jensens privata mobiltelefonkl. 23.43 och de hade ett samtal som varade i drygt tre och en halv minut. Av förhören med målsäganden, Magnus Jensen och Anders Kassman har det framgått dels att Magnus Jensen vid samtalet sa att han och målsäganden hade bråkat, men att allt var väl, dels att Anders Kassman ville tala med målsäganden men att hon var tyst. Strax efter ringde målsäganden dock upp Anders Kassman och intygade att allt var bra. Enligt telefonlistorna kan klockan då ha varit 23.47.

Målsäganden har uppgett att Magnus Jensen före det samtalet framställde ett av de hot som omfattas av åtalet för övergrepp i rättssak. Magnus Jensen har uppgett att han förklarade för målsäganden att han skulle bli avstängd på grund av deras bråk eftersom hans chef varit tvungen att ringa för att kontrollera situationen och att målsäganden dåundrade om hon kunde göra något för att hjälpa honom, varvid han föreslog att hon skulle ringa tillbaka och prata med Anders Kassman. Senare under natten har Magnus Jensen ringt upp Anders Kassman ytterligare två gånger, dels vid midnatt, dels kl. 00.36. Av telefonlistorna har det också framgått att det har skett fyra samtal till Eniro (118118) under natten. Enligt förhören med målsäganden och Magnus Jensen hardessa skett för att försöka få telefonnumret till målsägandens exmake, vilket inte lyckades, samt för att få telefonnummer till vittnet E. Slutligen har det under natten förekommit telefonsamtal från Magnus Jensen till Polisen Uppsala samt från den polispatrull, som åkte till platsen under natten, till Magnus Jensen. Det har framgått att dessa samtal avsåg vägbeskrivning samt att polispatrullen vid det sista samtalet, som enligt telefonlista ägde rum kl. 01.08, nästan var framme vid lantstället. Bo Axelsson, som tidigare har varit kollega med Magnus Jensen, hade därefter på plats ett samtal med målsäganden vid köksbordet i huvudbyggnaden medan Jonas Annerud hade ett samtal med Magnus Jensen påaltanen utanför huset. Vid dessa samtal blev poliserna upplysta om att målsäganden och Magnus Jensen hade bråkat, men att situationen nu var lugn. I samband medsamtalen blev målsäganden tillfrågad om hon ville följa med polismännen frånplatsen, vilket hon avböjde. Poliserna lämnade platsen. Det har framkommit att målsäganden, under tiden som polismännen var på lantstället, kommunicerade via SMS med sin mor från kundtelefonen samt att hon på denna telefon mottog ett samtal från sin chef, vittnet C, och ringde ett samtal till sin mor.

http://www.scribd.com/mobile/doc/228444163

Förnamn: Curt Magnus
Tilltalsnamn: Magnus
Efternamn: Jensen
Gatuadress: Vikingagatan 19 lgh 1101
Postnummer: 113 42
Postort: Stockholm
Födelsedatum: 1960-07-13


Nedan kan Ni läsa om fler våldtäkts och anal-poliser

http://corruptiosweden.blogspot.com/2014/05/aschberg-ar-en-psykisk-sjukdom-enligt.html

http://www.scribd.com/doc/227257417/Polis-Anders-Lantz-Fluktare-Stockholm-PAN-793-83-13Inga kommentarer:

Skicka en kommentar