fredag 2 mars 2012

Fascisterna (Polisen) vill inte att du skall kunna bevisa att dom begår brott - Fotografering förbjuds

http://undermattan.blog.com/2012/03/02/nytt-lagforslag-fregeringens-diktaturverkstad/

Förslag om kränkande fotografering lämnas till Lagrådet

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ett nytt brott i brottsbalken - kränkande fotografering.
Förslaget innebär bland annat att det för straffansvar ska krävas att fotograferingen sker olovligen. Fotograferingen måste ha skett utan samtycke eller utan stöd av uttryckliga tillåtande bestämmelser.
- Frågor som rör den personliga integriteten är viktiga för regeringen. Syftet med det här förslaget är att straffbelägga sådan integritetskränkande fotografering som inte ska behöva tålas, säger justitieminister Beatrice Ask.
Förslaget innebär vidare att fotograferingen måste ske under förhållanden där den fotograferade är särskilt utsatt eller på ett sätt som är påträngande eller dolt. Med särskilt utsatt avses situationer där den fotograferade är försvarslös eller inte kan värja sig mot fotografering, till exempel om den fotograferade sover. Det ska också krävas att gärningen är ägnad att allvarligt kränka, d.v.s. typiskt sett allvarligt kränker, den fotograferades personliga integritet. Detta innebär att det endast är de mest klandervärda fallen av kränkande fotografering som kommer att omfattas av den föreslagna straffbestämmelsen.
- I lagrådsremissen föreslås ett undantag från straffansvar för en gärning som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Sådana omständigheter som att fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse bör vara av stor betydelse vid den bedömningen. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

http://www.divshare.com/direct/23753278-981.pdf

Kontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask
            08-405 47 22      
            070-942 99 85      
e-post till Anna Erhardt

1 kommentar: